REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.poooh.pl

 1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego www.poooh.pl.
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.poooh.pl.
 5. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.poooh.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
 6. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1.  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.poooh.pl.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 3. Regulamin znajduje się na stronach sklepu internetowego www.poooh.pl. i jest dostępny dla każdego w każdym czasie.
 4.  Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 5. Oferta dotycząca kolekcji sezonowych zawarta na stronie sklepu internetowego ważna jest do wyczerpania zapasów.
 6. Firma poooh! zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 7. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, ze ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.
 8. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.
 9. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar przelewem bankowym, poprzez płatność PayPal, płatnością za pobraniem.

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.poooh.pl. można składać poprzez formularz zamówieniowy, stanowiący integralną część platformy sklepu internetowego.
 2. Zamówienia może dokonać osoba, która poda dane wymagane do realizacji zamówienia lub posiada swoje konto w sklepie internetowym.
 3. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia w tym archiwalne (zrealizowane), wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówieni, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki.
 4. Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym.
 5. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep internetowy.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – DOSTAWA
 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki.
 2. W razie potrzeby anulowania zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze sklepem internetowym. Jeśli w przeciągu 7 dni roboczych nie zostanie wpłacona należność za produkt na konto sklepu, sklep ma prawo anulowac zamówienie i ponownie wystawić produkt do sprzedaży. Jest możliwośc przedłużenia tego terminu po wcześniejszym zawiadomieniu sklepu. 
 3. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na towar brakujący, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku przedpłaty na konto).
 4. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.
 5. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia za pobraniem zaczyna się od razu po wpłynięciu zamówienia do sklepu internetowego (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy realizacja zaczyna się w najbliższym dniu roboczym).
 6. Sklep internetowy realizuje zamówienia w terminie od 1 do 10 dni roboczych.
 7. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 8. Dane do przelewu: poooh! numer konta:  57 1050 1445 1000 0091 4193 5321
  IBAN PL 57 1050 1445 1000 0091 4193 5321
  SWIFT-BIC     INGBPLPW,   w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.
 9. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 10. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku widocznych istotnych uszkodzeń, Klient nie powinien odebrać przesyłki, należy wtedy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient - będący konsumentem, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów - ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym towar został dostarczony Klientowi.

 

 1. REKLAMACJE
 1. poooh! jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, za niezgodność towaru z umową na podstawie przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży.
 2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową na adres e-mail poooh@poooh.pl, w tytule email wpisując REKLAMACJA.
 3. Towar podlegający reklamacji należy odesłać do siedziby poooh!.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji – towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu jego braku) sklep internetowy zwróci nabywcy równowartość ceny produktu albo obniży jego cenę, albo stosownie do decyzji Klienta zaoferuje mu inny towar dostępny w sklepie internetowym.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach sklepu internetowego jedynie dla własnego użytku osobistego,
 2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich,
 4. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 5. nie składania zamówień bez wyraźnej chęci sfinalizowania zakupu.
 1. poooh! będzie zobowiązany, gdy klient niezwłocznie po zauważeniu, powiadomi sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego na adres: poooh@poooh.pl.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszystkie gromadzone dane osobowe wykorzystywane są do realizacji zamówień oraz za zgodą Klienta w celu informowania go o aktualnych promocjach i przecenach w Sklepie internetowym.
 2. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany.